NCS Assignments - KC0DCF

2016

Nov 27
UHF/VHF Net 48

2018

Feb 11
UHF/VHF Net 6
Oct 14
UHF/VHF Net 41